បន្ទះ Smart Home ផ្នែកលើ ESP8266

$ 19
2 in stock
 • ESP8266-12E
 • 100 - 240VAC
 • 4 Channels Relay
 • USB Programmer
 • Real Time Clock
 • Tutorials

 • លក្ខណទូទៅ
      វាជាបន្ទះ PCB ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការបើកឫបិទភ្លើង​​ ដូចជាអំពូលឫកង្ហារដែលប្រើប្រាស់ភ្លើងរដ្ឋ(AC) បានតាមរយៈការបញ្ជាតាម WIFI​ ។​ វាអាចអោយបញ្ជារតែរយៈចម្ងាយជិតៗផ្អែកលើកម្លាំង WIFI ឫពីគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈ WIFI ដែលមាន Internet ក៏បានអាស្រ័យលើអ្នក។
      គោលបំណងធំនៃការធ្វើ PCB នេះឡើងគឺដើម្បីអោយអ្នកដែលចង់ចេះ ចង់ដឹងពីអេឡិចត្រូនិច IoT ងាយស្រួលក្នុងការរៀន ការសាកល្បង និងចុងបញ្ចប់អាចដាក់អោយប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងបានតែម្តង​ ដែលចំនុចនេះគឺសាកសមតម្លៃបំផុតសម្រាប់ការសន្សំសំចៃរបស់អ្នកគ្រប់គ្នា។


  មេរៀនទាក់ទង៖ 
 • Github Code
 • របៀបតខ្សែរចូលនិងចេញលើបត Smart Home ESP8266
 • របៀបបញ្ចូលកូដទៅក្នុង Smart Home ESP8266
 • ប្រើប្រាស់កម្មវិធី Blynk លើទូរស័ព្ទដៃជាមួយ Smart Home ESP8266
 • ប្តូរការកំណត់នៅលើ WIFI យ៉ាងងាយស្រួលជាមួយ Smart Home ESP8266
 • ...
 • ឯកសារលម្អិត
  • ប្រភព ៖ 220 VAC
  • គ្រឿងទទួល ៖ មានរីឡេ 4 និងចរន្តអតិបរមារ 5A
  • ទំនាក់ទំនង​ ៖ WiFi 2.4GHz (Client / Server) ផ្អែកលើ ESP8266
  • កម្មវិធីកូដ​ ៖ Arduino IDE, PlatformIO
  • រួមបញ្ចូល RTC (Real Time Clock) សម្រាប់ចាំពេលវេលា
  • បញ្ចូលកូដតាមរយៈ USB Serial Programmer
  • Github ៖ https://github.com/etronicskh/smarthome-esp8266-document
  តារាងជើង GPIO
  ពត៌មានលម្អិតពី PCB
  Schematics

  Dimensions

  រូបភាពផ្សេងទៀត

  SmartHome ESP8266
  Real Time Clock
  ភ្ជាប់ខ្សែប្រភព និងគ្រឿងទទួល
  ជើង GPIO សម្រាប់បញ្ជាររីឡេ
  ជើងសម្រាប់ Program និង Debug