វគ្គមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការឌីហ្សាញបត PCB

វគ្គមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការឌីហ្សាញបត PCB
ចេះឌីហ្សាញបតដែលមានគុណភាពល្អ និងផលិតពីរោងចក្រ
Telegram
Facebook
YouTube
$60
សរុបសម្រាប់រយៈពេល ២ខែ
កំពុងទទួលចុះឈ្មោះ
ឈប់ទទួលឈ្មោះថ្ងៃទី ២៥ កុម្ភៈ ២០២៣
ទទួលសិស្ស ២០ នាក់
32 ម៉ោង សរុបនៃការរៀន
មេរៀននៃការឌីហ្សាញ PCB
ឯកសារ និងការអនុវត្តន៍
វេន ព្រហស្បតិ៍-សុក្រ
វេន ចុងសប្តាហ៍
ម៉ោង 6:00-8:00 ល្ងាច
រៀនជាថ្នាក់ Online
ភាសាខ្មែរ
ករិតមិនទាន់ចេះ ឬចេះតិចៗ
វិញ្ញាបនបត្រចូលរួមសិក្សា
គោលដៅមេរៀន
ចេះប្រើប្រាស់កម្មវិធីឌីហ្សាញ PCB
យល់ដឹងពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច
ចេះស្វែងរកពីពត៌មានរបស់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច
ចេះមើលនិងប្រើប្រាស់និមិត្តសញ្ញាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច
ចេះគូរ និងមើលសេម៉ា (Schematic)
ចេះគូរបត PCB ងាយៗ
ចេះបង្កើត Library ដោយខ្លួនឯង
ចេះដាក់គ្រឿង 3D របស់ PCB
ចេះគូរ PCB ដែលមាន 2 Layers
ចេះគូរ PCB ដែលមាន 4 Layers
ចេះវិភាគបន្ទះ PCB ដែលមានស្រាប់
សង្កើតមើល Error របស់ PCB
ចេះបញ្ចេញ File សម្រាប់រោងចក្រផលិត
ចេះដាក់ឲ្យរោងចក្រផលិត PCB
មាតិការមេរៀន
ស្វែងយល់ពីការឌីហ្សាញ PCB
ដំណាក់កាលដើម្បីបានជា PCB
ដំណាក់កាលសំខាន់ដើម្បីចេះឌីហ្សាញ
ស្គាល់ពីកម្មវិឌីសម្រាប់ឌីហ្សាញ PCB
ការជ្រើសរើសកម្មវិធីឌីហ្សាញ
ការតម្លើងកម្មវិធី KiCAD
ហេតុអ្វីជ្រើសយក KiCAD?
របៀបតម្លើងកម្មវិធី KiCAD
របៀបគ្រប់គ្រងកម្រោងក្នុង KiCAD
ស្វែងយល់ពី File System របស់ KiCAD
របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី
លម្អិត Tools សម្រាប់ឌីហ្សាញ Schematic
លម្អិតមុខងារ Tools សម្រាប់ឌីហ្សាញ PCB
ស្វែងយល់ពី Symbol និង Footprint
ការរៀបចំ Schematic ឲ្យបានល្អ
របៀបបង្កើត Symbol ដោយខ្លួនឯង
ការរៀបចំឌីហ្សាញ PCB
របៀបបង្កើត Footprint ដោយខ្លួនឯង
បញ្ចូល Symbol និង Footprint ក្នុង Project
របៀប Download Symbol និង Footprint
ស្វែងយល់ពី Layer នីមួយៗរបស់ PCB
ការឌីហ្សាញ PCB ដែលមានច្រើន Layers
កំណត់រូបរាង PCB និងដាក់ 3D
ការឌីហ្សាញ PCB
ការជ្រើសរើសគ្រឿង SMD ឫ Through Hole
ស្វែងយល់ពីការតម្រៀបគ្រឿង Layout
ស្វែងយល់ពីការប្រើទំហំខ្សែរ Trace Size
ការប្រើប្រាស់ Zone និងការកំណត់
ការអនុវត្តន៍ជំហានដំបូង
ស្វែងយល់ពីច្បាប់នៃការឌីហ្សាញ
បញ្ចៀស Ground Loop
ការកំណត់ផ្ទៃ Ground ឲ្យបានល្អ
ការប្រើប្រាស់ Chassis Ground
ការប្រើប្រាស់ Ground Via
ការកំណត់ PCB Stackup
ប្រើ Decoupling ឲ្យបានល្អ
ការប្រើ Thermal Pad
ការប្រើប្រាស់ Zone ជាខ្សែចម្លងចរន្តធំ
សិក្សាពីឯកយោងក្នុងការឌីហ្សាញ
របៀបស្វែងរកឯកសារដើមរបស់គ្រឿង
ចំនុចត្រូវចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងឯកសារ
ការផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារជាមួយគ្រឿង
របៀបមើលសៀគ្វីគម្រូ និង Layout
សិក្សាលើសៀគ្វីរបស់អ្នកដទៃ
អនុវត្តន៍ឌីហ្សាញទៅតាមឯកសារដើម
សិក្សាពីសៀគ្វីមូលដ្ខានផ្សេងៗ
សិក្សាពី RC Filter
សិក្សាពី LC Filter
សិក្សាពី Voltage Divider
សៀគ្វីការពារដោយប្រើ Diode
សៀគ្វីការពារដោយប្ MOSFET
សៀគ្វីការពារដោយប្រើ Diode + Fuse
សៀគ្វីការពារលើសតង់ស្យុង
សិក្សាពីសៀគ្វី Power Supply
សិក្សា AC-DC (Switching Power Supply)
សិក្សាពី Step-Down Converter
សិក្សាពី Step-Up Converter
សិក្សាពី PCB ដែលមានស្រាប់
ការសង្កេតលើ PCB
របៀបផ្ទៀងផ្ទាត់ឌីហ្សាញ
សិក្សាដើម្បីផ្លាស់ប្តូរគ្រឿង
រៀបចំដើម្បីឌីហ្សាញឡើងវិញ
អនុវត្តន៍សិក្សា និងឌីហ្សាបត Arduino ឡើងវិញ
បញ្ចូនឌីហ្សាញដើម្បីផលិតជា PCB
ការរៀបចំ File របស់ PCB
ការរៀបចំ File របស់គ្រឿង
ស្វែងយល់ពីលក្ខខណ្ឌរបស់រោងចក្រ
របៀបបញ្ចូល File ទៅរោងចក្រ
របៀបបញ្ចូលអាស័យដ្ឋានដឹកជញ្ជូន
របៀបបង់ប្រាក់ទៅរោងចក្រ
របៀបដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយរោងចក្រ
ការសិក្សា
សិក្សាជាលក្ខណៈ Online
Group Telegram សម្រាប់ពិភាក្សា
វីឌីអូពេលរៀនត្រូវបានថតទុកមើលឡើងវិញ